Generalforsamling

Generalforsamlingen er FTK’s øverste myndig. Den finder typisk sted i april. Når tiden for næste generalforsamling nærmer sig, bliver de relevante dokumenter løbende lagt online i det tempo, de bliver udfærdiget.

Du kan også finde tidligere års generalforsamlingsdokumenter længere nede på siden.

Hermed indkaldes til den ordinære General Forsamling 2022.

Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 19.00 i cafeen.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned.

Vi har været nødt til at udskyde afholdelsen da regnskaberne ikke var klar til indkaldelse før nu.

Indkaldelsen til årets ordinære generalforsamling skal ske med mail til alle medlemmer, opslag i klubben, opslag på klubbens hjemmeside og opslag på klubbens primære sociale medie.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til erik@schaadt.dk

Indkomne forslag samt regnskab og budget fra bestyrelsen skal offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Udvalgsformændenes beretninger.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge for bestyrelsen.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget, herunder kontingent og eventuelt medlemsindskud, til godkendelse.
 7. Valg af bestyrelse
 8. Formand (vælges i ulige år)
 9. Kasserer (vælges i lige år)
 10. 1 medlem (vælges ulige år)
 11. 1 medlem (vælges ulige år)
 12. 1 medlem (vælges lige år)
 13. 1 medlem (vælges lige år)
 14. 1 suppleant (vælges hvert år)

Bestyrelsen konstituerer sig selv blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde. Her skal der bl.a. vælges en næstformand.

Kasserer Frank Blinkenberg er på valg.

Bestyrelsesmedlem Mogens Jensen er på valg; ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem og næstformand Jesper Wendell er ikke på valg.

Vi mangler et bestyrelsesmedlem efter Christopher Søndergård er udtrådt og opfordrer derfor på det kraftigste frivillige til at indgå i bestyrelsen.

 1. Valg af revisor
 2. Valg af 2 revisorer (vælges hvert år).
 3. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges hvert år)
 4. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Link: Referat af generalforsamling 2022

Årsregnskab 2021

Den ordinære generalforsamling 2019 blev afholdt d. 24. april kl. 19.00. Dagsordenen var ifølge vedtægterne. Nedenfor kan du læse et referatet af generalforsamlingen.

FTK’s ekstraordinære generalforsamling 2018, finder sted i hallen, Ryttergårdsvej 120, 3520 Farum, tirsdag 21. august 2018, kl. 19:00.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest søndag 12. august 2018. Forslag sendes til formand@farumtennis.dk.

Evt. indkomne forslag bliver offentliggjort på denne side, senest tirsdag 14. august 2018.

FTK’s generalforsamling 2017, finder sted i hallen, Ryttergårdsvej 120, 3520 Farum, tirsdag 25. april. 2017, kl. 19:30. Den er også annonceret med opslag i klubben.

Der savnes medlemmer til bestyrelsen!

Bestyrelsen er i dag nede på 3 medlemmer hvilket er for få i forhold til de opgaver der skal løses og i øvrigt i strid med vores vedtægter der angiver 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Bl.a. er formanden på valg. Såfremt der ikke melder sig kandidater, vil den siddende bestyrelse blive nødt til at trække sig, så vi håber meget på at nogle medlemmer vil træde til.