Generalforsamling

Generalforsamlingen er FTK’s øverste myndig. Den finder typisk sted i april. Når tiden for næste generalforsamling nærmer sig, bliver de relevante dokumenter løbende lagt online i det tempo, de bliver udfærdiget.

Du kan også finde tidligere års generalforsamlingsdokumenter længere nede på siden.


Se de gældende vedtægter for FTK (19. april 2023): 

Vedtægter_for_Farum_Tennis Klub 19. april 2023


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Cafeen tirsdag d 14. maj 2024 kl 19.

Nedenfor program:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2024 (1)

Hermed indkaldes til:
Ekstraordinær generalforsamling 2023 i Farum Tennis Klub
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

Onsdag den 31. maj 2023 kl. 19.00 i cafeen.

På den ordinære generalforsamling blev det vedtaget at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når regnskabet var færdigt og underskrevet.
Det underskrevne regnskab skal være tilgængeligt for medlemmerne og være tilgængeligt på vores hjemmeside inden der kan indkaldes til en ekstra ordinær GF. Ved indkaldelsen skal regnskabet fremsendes senest 8 dage før afholdelsen.
Regnskabet er nu færdigt og underskrevet hvorfor der indkaldes til denne ekstraordinære generalforsamling med følgende dagsorden:
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse og decharge for bestyrelsen.

3. Fremlæggelse af budget, herunder kontingent og eventuelt medlemsindskud, til godkendelse.
Bestyrelsens forslag til kontingentændring.
Seniorer, medlemmer over 25 år: stiger fra kr. 1700,- til kr. 1950,- pr. år
Unge under 25 år samt medlemmer på SU stiger fra kr. 900,- til kr. 950,- pr. år. Vintermedlemmer stiger fra kr. 700,- til kr. 800,- pr. vinter.
Passive medlemmer stiger fra 270,- til kr. 300,- kr. pr. år

Vel mødt.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Budget 2023: Budget_2023 til ekstraordinær generalforsamling 2.0

Årsrapport: årsrsrapport_2022

Ledelsens regnskabserklæring: Ledelsens_regnskabserklring_2022

Revisionsrapport: Revisionsprotokol_2022_side_16_-_20

Referat: FTK GF E referat 2023.05.31

Sidst opdateret: Opdateret 1. juni 2023

Hermed indkaldes til den ordinære General Forsamling 2023.
Generalforsamlingen afholdes:

Onsdag den 19. april 2023 kl. 19.00 i cafeen.

mvh Bestyrelsen

Dokumenter: 

Dagsorden her: Generalforsamling Dagsorden

Indkomne forslag: FTK indkomne forslag til GF 20230419

Formandens beretning: formandens beretning 2023

Vedligehold beretning: FTK Vedligehold beretning 20230419

Træningsudvalgets beretning: Træningsudv. beretn. GF 23

Vedtægter FTK: Vedtægter_for_Farum_Tennis Klub 19. april 2023

Referat: FTK GF-referat-underskrevet

 

Sidst pdateret 23. maj 2023

Hermed indkaldes til den ordinære General Forsamling 2022.

Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 19.00 i cafeen.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned.

Vi har været nødt til at udskyde afholdelsen da regnskaberne ikke var klar til indkaldelse før nu.

Indkaldelsen til årets ordinære generalforsamling skal ske med mail til alle medlemmer, opslag i klubben, opslag på klubbens hjemmeside og opslag på klubbens primære sociale medie.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til erik@schaadt.dk

Indkomne forslag samt regnskab og budget fra bestyrelsen skal offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Udvalgsformændenes beretninger.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge for bestyrelsen.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget, herunder kontingent og eventuelt medlemsindskud, til godkendelse.
 7. Valg af bestyrelse
 8. Formand (vælges i ulige år)
 9. Kasserer (vælges i lige år)
 10. 1 medlem (vælges ulige år)
 11. 1 medlem (vælges ulige år)
 12. 1 medlem (vælges lige år)
 13. 1 medlem (vælges lige år)
 14. 1 suppleant (vælges hvert år)

Bestyrelsen konstituerer sig selv blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde. Her skal der bl.a. vælges en næstformand.

Kasserer Frank Blinkenberg er på valg.

Bestyrelsesmedlem Mogens Jensen er på valg; ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem og næstformand Jesper Wendell er ikke på valg.

Vi mangler et bestyrelsesmedlem efter Christopher Søndergård er udtrådt og opfordrer derfor på det kraftigste frivillige til at indgå i bestyrelsen.

 1. Valg af revisor
 2. Valg af 2 revisorer (vælges hvert år).
 3. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges hvert år)
 4. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Link: Referat af generalforsamling 2022

Årsregnskab 2021

Den ordinære generalforsamling 2019 blev afholdt d. 24. april kl. 19.00. Dagsordenen var ifølge vedtægterne. Nedenfor kan du læse et referatet af generalforsamlingen.

FTK’s ekstraordinære generalforsamling 2018, finder sted i hallen, Ryttergårdsvej 120, 3520 Farum, tirsdag 21. august 2018, kl. 19:00.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest søndag 12. august 2018. Forslag sendes til formand@farumtennis.dk.

Evt. indkomne forslag bliver offentliggjort på denne side, senest tirsdag 14. august 2018.

FTK’s generalforsamling 2017, finder sted i hallen, Ryttergårdsvej 120, 3520 Farum, tirsdag 25. april. 2017, kl. 19:30. Den er også annonceret med opslag i klubben.

Der savnes medlemmer til bestyrelsen!

Bestyrelsen er i dag nede på 3 medlemmer hvilket er for få i forhold til de opgaver der skal løses og i øvrigt i strid med vores vedtægter der angiver 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Bl.a. er formanden på valg. Såfremt der ikke melder sig kandidater, vil den siddende bestyrelse blive nødt til at trække sig, så vi håber meget på at nogle medlemmer vil træde til.