Standerhejsning lørdag den 30. april
22. april 2022
Grill tennis for alle
12. maj 2022

Indkaldelse General Forsamling 2022

Hermed indkaldes til den ordinære General Forsamling 2022.

Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 19.00 i cafeen.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april måned.

Vi har været nødt til at udskyde afholdelsen da regnskaberne ikke var klar til indkaldelse før nu.

Indkaldelsen til årets ordinære generalforsamling skal ske med mail til alle medlemmer, opslag i klubben, opslag på klubbens hjemmeside og opslag på klubbens primære sociale medie.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde

senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til erik@schaadt.dk

Indkomne forslag samt regnskab og budget fra bestyrelsen skal offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen

Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Udvalgsformændenes beretninger.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge for bestyrelsen.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fremlæggelse af budget, herunder kontingent og eventuelt medlemsindskud, til godkendelse.
 7. Valg af bestyrelse
 8. Formand (vælges i ulige år)
 9. Kasserer (vælges i lige år)
 10. 1 medlem (vælges ulige år)
 11. 1 medlem (vælges ulige år)
 12. 1 medlem (vælges lige år)
 13. 1 medlem (vælges lige år)
 14. 1 suppleant (vælges hvert år)

Bestyrelsen konstituerer sig selv blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer på førstkommende bestyrelsesmøde. Her skal der bl.a. vælges en næstformand.

Kasserer Frank Blinkenberg er på valg.

Bestyrelsesmedlem Mogens Jensen er på valg; ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem og næstformand Jesper Wendell er ikke på valg.

Vi mangler et bestyrelsesmedlem efter Christopher Søndergård er udtrådt og opfordrer derfor på det kraftigste frivillige til at indgå i bestyrelsen.

 1. Valg af revisor
 2. Valg af 2 revisorer (vælges hvert år).
 3. Valg af 1 revisorsuppleant (vælges hvert år)
 4. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen